Εφοδιαστική είναι η μόνη τομέα με πλεονέκτημα του ανταγωνισμού