Την ιδιότητα του εγκεκριμένου consiqnee για την εισαγωγή

Hurriyet