Site Kullan?m?

Hukuksal bilgiler verme ve hukuki kaynaklara ula?t?rma ama?l? ELMAS GRUP Lojistik web sitesinin dan??ma hizmeti vermek gibi bir i?levi bulunmamaktad?r.

Sitenin i?eri?ini olu?turan yaz?, resim ve sair malzemeler bu malzemeleri haz?rlayanlar?n sorumlulu?u i?erisindedir. Bununla birlikte sorumluluk bilgilerin g?ncelli?i ve yorumlar?n do?rulu?u konusunda garanti verildi?i anlam?na gelmez.

Siteye konulan her t?rl? yaz?, resim ve sair malzemeler kaynak belirtilmeden herhangi bir bi?imde kullan?lamaz. Kod ve yaz?l?m da dahil olmak ?zere, bu sitedeki hi? bir malzemeyi de?i?tiremez, kopyalayamaz, ?o?altamaz, yeniden yay?mlayamaz, ba?ka bir bilgisayara y?kleyemez, postalayamaz, iletemez ya da da??tamazs?n?z. Ancak, telif haklar? ve di?er m?lkiyet belirten duyurular? oldu?u gibi b?rakman?z ko?uluyla, kendi ki?isel ve ticari olmayan kullan?m ama?lar?n?z i?in bu siteden kendinize malzeme indirebilirsiniz.

Siteye giren ve ??kan ziyaret?ilerin IP numaralar? kay?tlanmakta olup, Ziyaret?i defteri ve benzeri alanlarda yaz? yazan site ziyaret?ilerinin bu alanlara koyduklar? yaz?, resim ve sair bilgilerin hukuki, cezai sorumlulu?u bu yaz? ve resimleri koyanlara aittir. Resmi makamlar y?r?t?len hukuki ve cezai tatbikat durumlar? m?stesna olmak ?zere ziyaret?i bilgileri sakl?d?r.

T.C. yasalar?n? ya da uluslararas? kanunlar?, anla?malar?, t?z?kleri ?i?neyen, tehdit edici, k?f?rl?, ?rf ve adetlere kar??, m?stehcen, kaba, nefret dolu yada ?ok miktarlarda istenmeyen; satt???n?z veya arac? oldu?unuz bir "?r?n?n" reklam?n? yapman?z ve bunlar d???ndaki t?m ticari kayg? g?den mesajlar; din, dil, ?rk ayr?m?na y?nelik mesajlar g?ndermek ve materyaller kullanmak; site y?neticilerini ve kullan?c?lar?n? k???mser davran??lar sergilemek yasakt?r.

Site Y?neticileri kurallara uymayan mesajlar? de?i?tirme ve silme hakk?na sahiptirler.

Sitenin kullan?m? esnas?nda ???nc? ?ah?slar?n neden oldu?u nedenlerden kaynaklanan zararlardan site sorumlu de?ildir. Bu sitenin vir?slerden veya ba?ka zararl? unsurlardan ar?nm?? oldu?u garantisi bulunmamaktad?r. Site, Bilgilerin kullan?m? ya da kullan?m sonu?lar? konusunda, do?ruluk, kesinlik, zaman?nda olmal?k, g?venilirlik ya da ba?ka a??lardan hi? bir garanti vermez.

Site i?eri?indeki linkler vas?tas? ile ula?t???n?z web sayfalar?ndan bilgisayar?n?za gelen zararlardan da site hi?bir ?ekilde sorumlu de?ildir.

Site kurallar?n?n g?ncellenme veya yenilerinin eklenmesi hakk? Site y?neticilerine aittir.

Bu Siteden yararlanan herkes, b?t?n bu kurallar? ve bundan sonra yap?labilecek de?i?iklikleri okuyup, kabul etmi? say?l?r.